deutch english česky

Úvod

Úvod

Naše kancelář poskytuje právní služby, včetně přeshraničního prvku, především z obchodního styku, včetně závazků z výstavby, zhotovení díla, IT, z finančních instrumentů, především úvěrů, koupě věci či nemovitosti, atd., vždy na základě analýzy postavení mandanta a jeho uplatnitelných nároků, včetně příslušenství, smluvních úroků i úroků z prodlení, vedle smluvní pokuty.

Uplatňujeme nároky na náhradu způsobené újmy na majetku i z poškození na zdraví, v plném rozsahu nároků, zejména z dopravních nehod, stejně jako z úrazů při sportu, především při alpském lyžování. Jsme kancelář, která prosadila užívání 10 pravidel FIS pro chovaní na sjezdových tratích, stejně jako na snowboardu i v České republice.

Jsme specializováni na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Zastupujeme široké portfolio nároků klientů z pojištění právní ochrany jak vůči pojišťovnám, tak i v soudním řízení a v řízení před rozhodčím soudem, zejména pověřením ze zahraničí, např. Allianz, Uniqa, AdvoCard, ARAG, Auxilia, Axa, DAS, Generali, Kooperativa, atd.

Naše kancelář je plně digitalizována, užívá plně automatizovaného vysoce sofistikovaného softwarového programu pro vedení spisů, korespondence, podání, archivace i účetnictví v úzké spolupráci s Wolters Kluver.

Jsme v nepřetržitém styku se všemi našimi mandanty i institucemi, u kterých jsou uplatňovány nároky, náš team je kdykoli k dosaženi per email, telefonem nebo faxem a poštou (viz Kontakty).

Sepis smluv

Sepisujeme smluvní ujednání, včetně zajištění potřebné součinnosti příslušné notářské kanceláře v České republice.

Soudní řízení

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby pro naše mandanty, od vymáhání nároků v soudním řízení před obecnými soudy ve všech instancích, od okresních nebo obvodních soudů přes krajské či Městský soud v Praze až po Nejvyšší soud České republiky. V soudním řízeni dáváme přednost uplatnění nároků v elektronickém rozkazním řízení návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu.

Rozhodčí řízení (arbitráž)

Zastupujeme nároky uplatňované v rozhodčím řízení, na základě rozhodčí smlouvy, zakládající pravomoc rozhodce ad hoc anebo stálého rozhodčího soudu, zejména Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

V rozhodčím řízení vycházíme z posouzení povahy rozhodčí doložky a postavení mandanta v řízení. Jsme schopni doporučit znění rozhodčích doložek, včetně kvalifikovaného doporučení při výběru i jmenování rozhodce ad hoc i před stálým rozhodčím soudem, stejně jako např. VIAC Wien, LCIA London, ICC Paris, SCC Stockholm, DIS Berlin, HKIAC Hong Kong, CIETAC Peking/Šanghaj, ICAC Kiev, ICSID Washington, UNCITRAL ad hoc Arbitration/Mediation.

Likvidace a insolvence

Zajišťujeme přihlašování pohledávek do likvidace a v insolvenčním řízení.

Smírné řešení včetně mediace

Dáváme přednost nalezení smírného řešení věci, za aktivní účasti naší kanceláře, včetně možnosti vyvolat mediaci a zajistit kvalifikované doporučení při výběru a jmenování mediátora v mediačním řízení a uzavření mediační dohody, i když mediace nevede sama o sobě k vykonatelnému titulu.